MinGW Developer Studio 2.6

MinGW Developer Studio 2.6

Parinya Thipchart – Freeware – Windows
The MinGW Developer Studio is a cross-platform C/
C++ IDE for the GNU C/C++ Compilers. It features a
multiple document interface, syntax highlighting,
code folding, help integration, project
management, debug and release project
configuration support (like Visual Studio 6.0),
debugging support, code calltip, makefile support,
smart indent, and more.

Tổng quan

MinGW Developer Studio là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Parinya Thipchart.

Phiên bản mới nhất của MinGW Developer Studio là 2.6, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

MinGW Developer Studio đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

MinGW Developer Studio Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho MinGW Developer Studio!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản